Maalla ja mailla Maissa maiden tavoilla

Ihmisoikeuksien päivän tarpeesta

 • Ihmisoikeuksien päivän tarpeesta

Ajankohtaisista uutisista, kuten itsenäisyyspäivän soihtukulkueesta saa käsityksen, että ihmiskunta ei opi omasta historiasta paljoakaan. Natsismi on ihmisoikeus- ja rauhan vastainen aate. Toisaalta Suomessa mm. luterilainen kirkko, Punainen Risti, ym järjestöt ja, ihmisoikeusaktiivit, myös se lasten ja alpakka -tapahtuma antavat toivoa, että parempaan ollaan menossa.

Ihmisoikeuksien päivän viettäminen muistuttaa meitä, että yhä tänä päivänä niiden oikeuksien toteuttamisen puolesta täytyy taistella kaikialla, myös Suomessa. Jos et vielä tiedä tai muista miten ihmisoikuesjulistus puolustaa sinuakin, tässä se on.

Hyvää ihmioikueksien pivää kaikille!

YLEISKOKOUS

antaa TÄMÄN IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLISEN JULISTUKSEN kaikkien kansojen ja kaikkien kansakuntien tavoiteltavaksi yhteiseksi ohjeeksi, jotta kukin yksilö ja kukin yhteiskuntaelin pyrkisi, pitäen alati mielessään tämän julistuksen, valistamalla ja opettamalla edistämään näiden oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista sekä turvaamaan jatkuvin kansallisin ja kansainvälisin toimenpitein niiden yleisen ja tehokkaan tunnustamisen ja noudattamisen sekä itse jäsenvaltioiden kansojen että niiden oikeuspiirissä olevien alueiden kansojen keskuudessa.

1. artikla.

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

2. artikla.

Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen.

3. artikla.

Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

4. artikla.

Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kiellettävä.

5. artikla.

Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

6. artikla.

Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.

7. artikla.

Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan.

8. artikla.

Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

9. artikla.

Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon.

10. artikla.

Jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukaisesti ja julkisesti kuullaan riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai häntä vastaan nostettua rikossyytettä selvitettäessä.

11. artikla.

 1. Jokaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön edellytetään olevan syytön siihen asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa oikeudenkäynnissä, jossa hänelle turvataan kaikki hänen puolustustaan varten tarpeelliset takeet.
 2. Ketään ei pidä tuomita rangaistavaksi teoista tai laiminlyönneistä, jotka eivät kansallisen tai kansainvälisen oikeuden mukaan olleet rikollisia tekohetkellä. Myöskään ei pidä tuomita ankarampaan rangaistukseen, kuin mikä oli sovellettavissa rangaistavan teon suoritushetkellä.

12. artikla.

Älköön mielivaltaisesti puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukkausta vastaan.

13. artikla.

 1. Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä.
 2. Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa.

14. artikla.

 1. Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa.
 2. Tähän oikeuteen ei voida vedota, kun on kysymys tosi epäpoliittisista rikoksista johtuvista syytteistä tai teoista, jotka ovat vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteita ja päämääriä.

15. artikla.

 1. Jokaisella on oikeus kansalaisuuteen.
 2. Keltään ei saa mielivaltaisesti riistää kansalaisuutta eikä evätä oikeutta kansalaisuuden vaihtamiseen.

16. artikla.

 1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.
 2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta.
 3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

17. artikla.

 1. Jokaisella on oikeus omistaa omaisuutta yksin tai yhdessä toisten kanssa.
 2. Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen omaisuuttaan.

18. artikla.

Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.

19. artikla.

Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

20. artikla.

 1. Kaikilla on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen.
 2. Ketään ei saa pakottaa liittymään mihinkään yhdistykseen.

21. artikla.

 1. Jokaisella on oikeus osallistua maansa hallitsemiseen joko välittömästi tai vapaasti valittujen edustajien välityksellä.
 2. Jokaisella on yhtäläinen oikeus päästä maansa julkisiin toimiin.
 3. Kansan tahto on hallitusvallan perusta; tämä tahto on ilmaistava määräaikaisilla ja aidoilla vaaleilla, joissa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja joissa äänestys on salainen tai muuta vaalivapauden turvaavaa menettelyä noudattava.

22. artikla.

Jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan sekä oikeus kansallisten toimenpiteiden ja kansainvälisen yhteistyön kautta kunkin maan järjestelmä ja voimavarat huomioonottaen, nauttia hänen ihmisarvolleen ja hänen yksilöllisen olemuksensa vapaalle kehittymiselle välttämättömiä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.

23. artikla.

 1. Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan.
 2. Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä.
 3. Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot.
 4. Jokaisella on oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi.

24. artikla.

Jokaisella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin.

25. artikla.

 1. Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta.
 2. Äideillä ja lapsilla on oikeus erityiseen huoltoon ja apuun. Kaikkien lasten, riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa tai sen ulkopuolella, tulee nauttia samaa yhteiskunnan suojaa.

26. artikla.

 1. Jokaisella on oikeus saada opetusta. Opetuksen on oltava ainakin alkeis- ja perusopetuksen osalta maksutonta. Alkeisopetuksen on oltava pakollinen. Teknistä ja ammattiopetusta on oltava yleisesti saatavilla, ja korkeamman opetuksen on oltava avoinna yhtäläisesti kaikille heidän kykyjensä mukaan.
 2. Opetuksen on pyrittävä ihmisen persoonallisuuden täyteen kehittämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen. Sen tulee edistää ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaikkien rotu- ja uskontoryhmien kesken sekä pyrkiä edistämään Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaa rauhan ylläpitämiseksi.
 3. Vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu.

27. artikla.

 1. Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista.
 2. Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

28. artikla.

Jokaisella on oikeus sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa tässä julistuksessa esitetyt oikeudet ja velvollisuudet voivat täysin toteutua.

29. artikla.

 1. Jokaisella ihmisellä on velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, koska vain sen puitteissa hänen yksilöllisen olemuksensa vapaa ja täysi kehitys on mahdollinen.
 2. Käyttäessään oikeuksiaan ja nauttiessaan vapauksiaan kukaan ei ole muiden kuin sellaisten lailla säädettyjen rajoitusten alainen, joiden yksinomaisena tarkoituksena on turvata toisten oikeuksien ja vapauksien tunnustaminen ja kunnioittaminen sekä moraalin, julkisen järjestyksen ja yleisen hyvinvoinnin oikeutetut vaatimukset kansanvaltaisessa yhteiskunnassa.
 3. Näitä oikeuksia ja vapauksia ei missään tapauksessa saa käyttää vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien päämääriä ja periaatteita.

30. artikla.

Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (45 kommenttia)

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Länsinaapurissamme on oma korrektina pidetty tapansa juhlistaa ihmisoikeuspäivän teemaa ajankohtaisin julkilausumin, eikä se ole ihan vieras enää meilläkään. Akuutti esimerkki tämän päivän uutisannista:

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven: "Antisemitismille ei ole tilaa ruotsalaisessa yhteiskunnassa"

- Käsi sydämelle. Joistain kimmokkeista ne islamistit ja natsitkin ovat vihassaan siinneet lintukotomaihinkin. Eikö sitä tilaa ole raivattu jo vuosia Ruotsin hallinnon toimesta suosimalla tyypillisesti juutalaisvastaisten ainesten suuntaan painottuvaa väestönrakennekehitystä? > https://demokraatti.fi/paaministeri-lofven-ruotsal...

Tilannetta hämärretään kohtalokkaasti kutsumalla erilaisia yhteiskunnan- ja ihmisyydenvastaisia ääriryhmittymiä esimerkiksi 'monikulttuurisiksi antifasistisiksi rauhanvoimiksi'. Ruotsi ei ole katsonut aiheelliseksi kieltää edes vihanpitoasetelmia meillä Suomessakin kärjistänyttä Nordiska motståndsrörelsen -nimistä natsijärjestöä, vaikka asiasta on maan hallintoa huomautettukin ainakin kansalaistoiminnan ruohonjuuritasolla, ks. esim. Natsien emojärjestö hiertää - diplomaattisuhteet Ruotsiin katkolle?
http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/223168-n...

Jos kerran Pohjoismaissa annetaan äärijärjestöjen vapaan vihanlietsonnan ja keskinäisen katusodan yleistymisen jatkua ilman yhteisiä lakkautustoimia ja samaan aikaan jatketaan niitä suosivan väestönrakennesuuntauksen kehitystä entisellään, toimitaan uskoakseni tietoisesti tämän ruokkimasta ihmisoikeustilanteen todennäköisestä heikkenemisestä piittaamatta. Onneksi viranomaiset ovat meillä oma-aloitteisesti kuunnelleet järjen ääntä joitain mielenosoituskäytänteitään ajantasaistaessaan, ks. esim. Poliisi kuunteli lopulta ei-mielenosoittajan asiallista rauhanaloitetta!
http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/223308-p...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Gutierrés Sorainen muistuttaa aiheellisesti ihan perusasioista näinä natsiriekkujaisten aikoina.

Onneksi edes alpakat vastustavat natseja. Meillä on siis vielä toivoa.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Onneksi alpakat eivät kannata natseja tai an(arkis)tifasisteja tai islamisteja tai stalinistiputinisteja tai muita ihmisyydenvastaisia sikoja. Onneksi kaikki ihmisetkään eivät - meillä on toivoa...

Käyttäjän amgs kuva

Onneksi alpakka -tapahtuma oli olemassa. Jälkipuinnit ja syytökset kyseisen tapahtuman järjestäjiä kohtaan ovat yritys vaientaa vastalauseita natsismia ja syrjintää vastaan.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #6

"Jälkipuinnit ja syytökset kyseisen tapahtuman järjestäjiä kohtaan ovat yritys vaientaa vastalauseita natsismia ja syrjintää vastaan"

Nyt Ana María syyllistyit äärimmäisen halpamaiseen vihavalheeseen, jos suuntasit tuon kommentin tosiaan minulle, joka muistutin jälkipuinninomaisesti alpakkatapahtuman olleen mm. epärehellisesti syyttömiä maskotteja tekopyhästi hyödyntäneiden anarkismia suosivien ainesten kyhäämä sen lisäksi, että mukana oli satoja vilpittömästi mukaantulleita . Tiedät hyvin, että olen ensimmäisten joukossa ollut tuomitsemassa uusnatsien toimet ja vaatinut SVL/PVL:n lakkauttamista mjuitten ihmisyydenvastaisten gangsterijärjesöjen ohella. Pyytänet anteeksi tai tarkentanet pointtiasi Ana María.

Käyttäjän PerttiAaltonen kuva
Pertti Aaltonen Vastaus kommenttiin #7

18. artikla.
Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.

Tuon mukaan näyttäisi olevan, että jokaisella on ajatuksen vapaus pitää esim.
"alpakkatapahtuman olleen mm. epärehellisesti syyttömiä maskotteja tekopyhästi hyödyntäneiden anarkismia suosivien ainesten kyhäämä".

Käyttäjän amgs kuva
Ana María Gutiérrez Sorainen Vastaus kommenttiin #9

Ja tuon milipiteen perusteella ei saa solvata (valehtelijoiksi kutsuminen on sellaista)alpakka -tapahtuman järjestäjiä, kuten julkisuudessa, myös Puheenvuorossa on tehty ja sinäkin teet tässä.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #10

'Solvaus' on todella aiemmin lakiin kirjattu termi, jolla tarkoitettiin sitä, että esimerkiksi valehtelijaa sanotaan valehtelijaksi ja murhaajaa murhaajaksi. Onhan se loukkaavaa sellainen kohteensa mielestä tietysti. Totuudenvastainen lausuma se ei ole, jos valehtelija on itsekin myöntänyt valehdelleensa. - Et muistanut vielä pyytää anteeksi, Ana María...

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #12

Ana María, saat toki anteeksi joka tapauksessa. :)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #15

En ole huomannut Gutierrés Soraisen kirjoittaneen mitään mistä hänen pitäisi Savolaiselta jotenkin anteeksi pyydellä.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #16

Sinä huomaat asioita yleensäkin melkos valikoiden ja viipeellä. Muistutan että olen antanut hänelle anteeksi jo pian hänen loukkaavan lausuntonsa huomattuani, koska Ana María ei kumminkaan tarkoita kovin pahaa ja hän on nainen ja lisäksi kielellisesti todennäköisesti kantasuomalaisia rajoitetumpi ilmaisuvalmiuksissaan ja tuollaisia ylilyöntivirheitä sattuu tunnekuohuissa useinkin kenelle vain joskus harvoin. Itse tosin olen poikkeus, minulle sellaista ei tapahdu kovinkaan harvoin. ;) Tässä sinulle Jorma, jos haluat lukea tuon minuun kohdistuneen hetken ilkeältä tuntuneen vääristelevän lausuman: http://amgs.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247411-ihmiso...

Käyttäjän amgs kuva
Ana María Gutiérrez Sorainen Vastaus kommenttiin #18

Just joo. Kommenttini ei ollut sinulle vaan toiselle kommentoijalle. Silti voin olla monilla tavoin rajoittunut. :)

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #19

Anteeksi Ana María, luulin todella että kommenttisi oli nimenomaan minulle suunnattu kun se oli tulostunut sillai teknisesti (mulle nakkisormena jatkuvan kiroilun aihe muuten tämä käyttöliittymä!) minun kommenttini alle, ja toden totta, kyllä olen tietyssä määrin aihettakin antanut myös kriittiselle huomiollesi minäkin, sen myönnän. Olet mielestäni kaiken aikaa yksi fiksuimmista puheenvuorolaisista ja mitä rajoittuneisuuteen tulee, juuri sen puutetta olen ehkä kaikkein eniten Sinussa ihaillut. Jatketaan taas ihan 'muina henkilöinä'!

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #18

Oli luettu jo aiemmin enkä silloin kaan huomannut siinä mitään solvaavaa tai loukkaava. MInusta se on ihan osuva luonnehdinta.

Jos Savolainen siitä tunsi kalikan kalahtaneen niin hänen kannattaisi istahtaa hetkeksi peilin ääreen pohdiskelemaan.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #21

"Jos Savolainen siitä tunsi kalikan kalahtaneen niin hänen kannattaisi istahtaa hetkeksi peilin ääreen pohdiskelemaan."

'Jorma' olet ihan eri tyyppi kuin tuo sympaattinen Ana María joten sinulle kalautan mieluummin kalikan takaisin omaan kurkkuusi oman tasoisellasi käsitteistöllä: Mene sinä jorma vaan sinne koti-Kremliisi puolustelemaan niitä Stalinin holokausteja ja kuittailemaan trollinpalkkioitasi ja peilailemaan omaa huumorintajutonta maanpetturinpärstääsi äläkä tule tänne sivistyneistön sekaan jäkättämään ja puuttumaan toisten välisiin pikkuflirtteihin, näpit irti!! Possu!!!

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #23

Tulihan sieltä ne kremlit ja stalinit eikä tarvinnut paljoakaan rapsuttaa sivistyksen pintakiiltoa.

Mutta Savolaisen olisi syytä jättää edes possut rauhaan. Ne ovat sosiaalisia ja fiksuja eläimiä. Paljon sympaattisempia kuin minä joka en siedä natsien ja fasistien hyysäämistä. Tuskin possutkaan, eikä alpakat aineskaan. Joten siis kiitos, ettei Savolainen tuhlaa flörttiään minuun, humöörillä tai ilman.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #26

Kilpakosijankin syrjäytysyrityksessä on hyvä muistaa kuka oli reilun pelin mukaan buukannut reviirin ensin ja miten vilpittömästi väliin ängetään ja ei kai salatarkoitus olekin heilutella nyrkkejä oli se vastapuoli sitten miten vastenmielinen tahansa...? :D http://www.iltalehti.fi/politiikka/201712102200594...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #37

Tässä iässä libido on jo niin laimentunut, ettei minusta ole enää vaaraa kenellekään, saati sitten iloakaan. En siis katsele kaikkea soidinmenoina.

Toisaalta joissakin tapauksissa soidinmenot ovat nimen omaan hyvinkin kovia tappeluksia joissa uudemmat tulokkaat haastavat vanhat pässinpäät. Silloin päkäpäät kolisevat ja joskus tirskahtaa vertakin. Olisin halunnut uskoa meidän jo kulttuurievoluution tässä vaiheessa olevan pidemmällä mutta näyttää, että arkaaisissa rotuopeissaan möyrivät sonnit katsovat reviirin omakseen. Silloin en enää ihmettele jos nuoremmat katsovat asiakseen saattaa menneisyyden aaveet takaisin historian roskatynnyreihin.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #39

Komppaan ajatustasi Jorma. Kuka opettaisi noille an(arkis)tifasisteille demokratian pelisääntöjä, kun jopa ns. äärioikeisto näyttää ne jotenkuten oppineen: ainakaan kulkueissa esiintyessään eivät he taida olla se tappelunnujakoita aloittava osapuoli vaan luokkakantaiset kansanvallanvastustajat, anarkistipunaviherstalinistit. Sitä en hyväksy, että isänmaallisten joukoissa marssii jessetorniaissikoja ym. natseja aatettaan väkivaltaisesti uhoten ja tunnuksiaan esitellen, mutta on valtiovallan ja oikeusjärjestelmämme asia estää se ja lakkauttaa tuollainen järjestäytyminen samaten kuin heittää historian roskatunkiolle hevosia ja veteraaneja pahoinpitelevät ja polttopulloja heittelevät suviauvissiat.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #40

En ole Savolaisen kanssa yhtä luottavainen äärioikeiston ja natsien oppimisesta, etenkään heidän halustaan oppia. Esimerkiksi koko 612-marssi on osa heidän strategiaansa tehdä itsensä näkyviksi ja hyväksytyksi.

Toisaalta ihmettelen niin monen halua valkopestä heitä ja peitellä heidän soluttautumistaan normaaliin yhteiskuntaan. Toki lienee totta, että 612-marssilla saattoi olla muitakin kuin heitä. Tuskin ihan aitoja ja oikeita natseja löytyykään Suomesta noin montaa. Sen sijaan erilaisia symppareita ja asiasta, eli heidän soluttautumisyrityksestään, välinpitämättömiä näyttää roikkuvan mukana.

Jos siis niin moni oikeasti haluaisi pitää natsit ja äärioikeistolaiset poissa ja pysytellä poissa heidän joukoistaan, miksi niin harva tuomitsee heidän marssejaan vaan yrittää pikemminkin puolustella niitä?

Toisaalta valtaosa natsien vastustajista on heitä vastaan nimen omaan siksi, että haluavat puolustaa kansanvaltaa. Jotkut jopa samoin keinoin kuin mitä natsit suosivat. Väkivalta on kuitenkin äärimmäinen keino ja sitä tulisi välttää, hyvänkin asian puolustamisessa. Mutta nyt ei näytä kelpaavan enää edes alpakat.

Käyttäjän PerttiAaltonen kuva
Pertti Aaltonen Vastaus kommenttiin #10

1. Mielestäni tässä edellä kukaan ei ole syyttänyt alpakkatapahtuman järjestäjiä valehtelijoiksi.
2. Muodostavatko po. tapahtuman järjestäjät sitten sellaisen ryhmän, jonka arvostelu katsotaan kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan?
3. Ainakin jotkut tapahtuman järjestäjiksi paljastuneet ovat sellaisia julkisuuden henkilöitä, joiden tulee kestää normaalia tiukempaa arvostelua.
4. Jos kaikki yhteenliittymät (tapahtumanjärjestäjät) katsotaan kansanryhmiksi, niin sitten niitä on useita, joita vastaan on kiihotettu.
5. Onko sitten toisen kommenttiin vastaaminen tai viittaaminen siihen ja tulkinnan esittäminen siitä sama kuin itse "syyllistyminen samaan rikokseen"? Voi olla ettei syytekynnys ylity.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #27

Miksi joku 'syyttäisi' jotakuta valehtelemisesta kun se tyyppi kerran itse tunnusti valehdelleensa, eikä kukaan muuta koko aikana luullutkaan? Vai uskoitko sinä? http://www.iltalehti.fi/politiikka/201712102200594...

Valehteleminen nyt on varsinkin tuollaisille wanna-be-poliitikoille aika jokapäiväinen pikkuansio sinänsä, mutta ihmisten poliittiskyyniseen tekopyhyyteen syyttömiä söpöjä maskottieläimiä hyväksikäyttävän alpakkatapahtuman buukkaaminen samaan aikaan samalle torille omien vihapuhekohteitten kanssa ja viattomien lasten houkuttelu paikalle ihmiskilviksi anarkistien perinteisesti lietsomaan nujakkaan on äärimmäisen alhainen teko, jollaista ei saa normalisoida tai jättää tuomitsematta. Soihtukulkue ja sympaattiset alpakat toki olisivat kiinnostaneet minuakin, mutta en mennyt torille, koska tiesin siellä ehkä olevan myös natseja ja an(arkis)tifasisteja. Onneksi poliisi ohjasi viattomat lapset turvaan, eivätkä anarkistifasistitkaan päässeet näin syyllistymään normaalitoimiinsa (hevosenhakkaaminen, bussinpoltto, veteraanientöniminen...)

Käyttäjän PerttiAaltonen kuva
Pertti Aaltonen Vastaus kommenttiin #10

Eilen Hesarikin oli yhtynyt näihin muunnellun totuuden syyttelyiden joukkoon "Alpakkatapahtuman järjestäjien pieni vale oli iso isku luottamukselle" Miksiköhän tuon valeen lausujaa kutsutaan?
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005484859.html

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #30

Miten olisi 'valehyväsydäminen' tai 'valehyväntekijä' tai 'valekunnollinen' tai 'valesosiaalinen' tai tosipsykopaatti...

Käyttäjän amgs kuva
Ana María Gutiérrez Sorainen Vastaus kommenttiin #38

Erikoista, että nyt keskitytään puhuiko joku ja mitä puhui. Toki se ei ole uutta. Itsenäisyyspäivän tapahtumista vakavimmista ylilyönnistä ei puhuta tässä ketjussa mitään. Jossakin kulkueessa oli ainakin yksi pahoinpitely ja nainen vietti aikaa putkassa vain siksi, koska hän "erehtyi" valokuvamaan poliisiauton!

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #7

Koko 612-marssi on ollut osa fasistien ja uusnatsien kampanjaa saada normalisoitua itsensä näkyviksi. Ujuttautua mukaan lailliseen ja normaaliin yhteiskuntaan.

Sen keksijät ovat SVL (nyk. PVL:n filiaali), Suomen sisu ja Sarastus niminen "ajatus(sic!)paja", natseja kaikki tyynni ja pyrkivät rikkomaan 30. artiklaa.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #11

Tuo voi hyvinkin olla totta, ja itse olen taipuvainen uskomaan jotain tuonsuuntaista peitejuonta olleen enkä edes harkinnut mukaanmenoa 612-tilaisuuteen. Sääli, koska pidän sekä isänmaallisesta tunnelmasta että alpakoiden läsnäolosta ja lastenkekkereistä. Mutta median mukaan natsit kai varsinaisesti osallistuivat toiseen ihan omaan marssiinsa, joka on ollut selvästi viha-aatteellinen.

Toisaalta: alpakkatapahtuman buukkaaminen samaan aikaan samalle torille omien vihankohteitten kanssa ja viattomien lasten houkuttelu paikalle todistamaan anarkistien lietsomaa nujakkaa on äärimmäisen alhainen teko, jollaista ei saa normalisoida tai jättää tuomitsematta. Onneksi poliisi siirsi viattomat turvaan, eikä anarkistifasistitkaan päässeet näin syyllistymään normaalitoimiinsa (hevosenhakkaaminen, bussinpoltto, veteraanientöniminen...)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #13

Natseilla oli toki ensin oma, avoimesti natsimarssinsa josta he siirtyivät sujuvasti hieman peitellympään 612-marssiin. Tosin tarvitsivat poliisin apua pysäyttämään Helsinki ilman natseja -marssin jotta suunnitelma toimisi.

Toisaalta poliisihallinto kai selvittelee parhaillaan toimiko poliisi oikein kun siirratti alpakat natsien tieltä. Laki kun olisi kai edellyttänyt mielenosoittajien siirtämistä yleisötapahtuman tieltä.

Poliisi on siis jokseenkin epäilyttävältä haiskahtavalla tavalla auttanut natseja heidän julkisuuskampanjassaan.

Käyttäjän PerttiAaltonen kuva
Pertti Aaltonen

19. artikla.
Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

"oikeus ... levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta". Jos tuota lukee kuin "piru raamattua", niin tiedotusvälineen (esim. Yle) on pakko julkaista mielipiteeni. Viranomaisten pitäisi turvata tuon oikeuden toteutuminen.

Jotenkin tuntuu, että nuo 70 vuotta vanhat julistukset kaipaisivat päivitystä. Periaatteet ovat varmaan hyviä, mutta maailma on muuttunut.

Käyttäjän amgs kuva

Sananvapaus on nykyisin saanut erilaisiä määritelmiä. Olennaista on, että sananvapudella on vastuunsa. Sananvapaudella ei saa loukata muita ihmisoikuksia. Viimeseissä artiklassa sanotaan näin: Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia.

Käyttäjän PerttiAaltonen kuva
Pertti Aaltonen

Tietysti tarkoitin tuossa edellä sellaisia mielipiteitä, jotka ovat muuten lainsäädännön mukaisia. Käsittääkseni esim. osakeyhtiön kunniaa ei voi loukata, joten voisin siten sanoa esim. että Yleisradio Oy lähettää huonoja ohjelmia. Se olisi mielipide. Samoin yhdistyksen kunniaa ei voine loukata.

"Sananvapaus on saanut erilaisia määritelmiä", mutta ihmisoikeuksien julistus on pysynyt samana. Tuskin määritelmillä voidaan muuttaa tuota julistusta?

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Myönteistäkin toki tällä ihmisoikeus'rintamalla' tapahtuu: eilen uutisoitiin, että koko Irak on nyt vapautettu Islamilaisen valtion terrorihallinnosta - varmaan tätä ilosanomaa juhlitaan Suomen vokeissa ihmisoikeuspäivänä 2017!

Käyttäjän JukkaKaijala kuva
Jukka Kaijala

Tuskinpa juhlitaan, koska muslimeille EI kelpaa yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus, ja siksipä islamilaiset valtiot eivät ole allekirjoittaneet tätä julistusta. Sotii kuulema sharialakia vastaan. Muslimeille joulukuun 10. on ihan yhdentekevä ihmisoikeusjulistuksen kannalta.

Käyttäjän amgs kuva

Ja maailmassa on vain muslimeita! :)

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #20

Totta Ana María, on paljon muitakin, ja miljoonat ellei miljardit muslimitkin pitävät ihmisoikeuksia ihan yhtä suuressa arvossa kuin muutkin, vaikkeivät sitä ehkä aina julistakaan yhtä äänekkäästi kuin ne, joiden yhteiskunnissa se on poliittisesti ja kulttuurisesti korrektimpaa.

Käyttäjän amgs kuva
Ana María Gutiérrez Sorainen Vastaus kommenttiin #24

Juu. Ihmisoikeusrikkomuksia on kaikialla eikä vain muslimimaista.Tarvitaan lisää tietoisuutta ihmisoikeuksista. Maailmassa moni ei edes tiedä, että ihmisillä on sellaisia oikeuksia kuten vaikkapa kunnolliseen elämään, koskemattomuuteeen, jne.

Käyttäjän JukkaKaijala kuva
Jukka Kaijala Vastaus kommenttiin #20

-> #20 Viittasin Veikon kommenttiin #8 Suomen VOK:sta - en toki koko maailmaan. VOK:ssa enemistö lienee muslimeja, jotka tuskin juhlivat kyseistä päivää, niin tärkeä kuin se heille olisikin.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #29

Kv. ihmisoikeustyössä saavutetaan tosiaan aika ajoin voittojakin. Tällä kertaa sopivasti kuin ihmisoikeuspäivän kunniaksi: Irak on paikallisten ja länsimaisten lähteiden mukaan vapautettu Islamilaisen valtion terrorihallinnosta, ja al-Assadia tukeva Venäjä kertoo myös Syyrian olevan nyt ainakin vähän vähemmän ei-vapaa. Yess!

Ehkäpä myös Suomen VOKkien juhlamieli voiton johdosta näkyy pian konkreettisesti arjessa turvapaikanhakijoiden hakeutuessa joukoittain hyvin levänneinä kaivattuihin ja mahdollistuviin jälleenrakennustöihin lähtömaahansa, joka lienee nyt ISISin hävittyä ratkaisevasti turvallisempi.

Irakin jälleenrakennusta meidän suomalaisten onkin sitouduttava tukemaan tuntuvin yhteistyöpanostuksin myös paikallistyövoiman palautuksen lisäksi, onhan oma taloutemmekin nyt lopulta vahvistunut. Niiden turvapaikan saaneiden, jotka ovat ehtineet aloittaa täällä sikäläisissä oloissa hyödynnettävän koulutuksen, on varmaan hyvä käydä se loppuun Suomessa päästäkseen sitten kotimaassaan heti esimerkiksi asiantuntijatehtäviin. Jatkossa on koulutuskehitysapu ja ihmisoikeus/tasa-arvokasvatusyhteistyö syytä järjestää paikan päällä. - Lähi-itää ei jätetä sodan ja ihmisoikeuspäivän jälkeenkään!

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Onko Kaijalalla tiedossa joku yleistämisen mahdollista peruste? Siis peruste jolla todistaa muslimien yleisesti hylkivän sitä?

Itsekin olen havainnut, että todellakaan kaikki sen suunnan uskonnolliset hallitukset pane sille painoa. Mutta esimerkiksi maailman suurin islamilainen maa, Indonesia on siihen sitoutunut.

Mutta antaako joidenkin islamilaisten hallitusten ja fundamentalistien toimet oikeutuksen yleistää koskemaan kaikkia muslimeja? Emmehän me yleistä fundamentalistikristittyjenkään touhuja koskemaan kaikkia sen sortin uskovaisia.

P.s. YK:n ihmisoikeuksien julistusta ei kai allekirjoiteta vaan sitä noudatetaan tai ollaan noudattamatta osana kansainvälistä lakia. Aikoinaan se hyväksyttiin YK:ssa äänin 48-0 (8 pidättäytyi). Tosin joidenkin maiden korkeimmat oikeudet eivät pidä sitä sitovana omissa maissaan vaan vain "ohjenuorana". Niin esimerkiksi USAssa (Sosa v. Alvarez-Machain -juttu 2004)

Käyttäjän JukkaKaijala kuva
Jukka Kaijala Vastaus kommenttiin #35

-> #35 Myyryläiselle
Islamilaiset valtiot, Indonesia mukaanlukien, eivät hyväksy YK:n ihmisoikeusjulistusta vaan ovat korvanneet sen omalla vesitetyllä versiolla (Kairon julistus). Poistettu mm. uskonnonvapaus ja mukautettu muutenkin sharialakiin sopivaksi.
Kairon julistuksen takana on yhteensä 57 islamilaista valtiota.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #43

Kairon julistuksessa sanotaan:

1. art.: "... All men are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and esponsibilities, without any discrimination on the basis of race, colour, language, belief, sex, religion, political affiliation, social status or other considerations. ..."

18.A art.: "Everyone shall have the right to live in security for himself, his religion, his dependents, his honour and his property."

Tuo julistus kertoo miten Islamin puitteissa ihmisoikeudet toteutetaan. Sen suurin ero YK:n versioon on, että sen mielestä ihmisoikeuksien toteutuminen taataan vain Islamin puitteissa ja Sharia-lakia noudattaen.

Kairon julistuksen allekirjoittajat eivät tiettävästi ole irtisanoutuneet YK:n versiosta vaan täydentäneet sitä omalla käsityksellään siitä miten se heidän yhteiskunnissaan toteutuu.

Julistuksen toimivuudesta voi toki olla mantaakin mieltä mutta niin voi olla myös YK:n versionkin.

Kairon julistuksen koko teksti: http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloa...

Väinö Hirvelä

lol mitens toi ihmisoikeus kokoontua ja esittää poliittinen mielipide?

Väinö Hirvelä

20. artikla.

Kaikilla on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen. nyt kun ehdottomasti kannatat sinäkin "natsien" kokoontumisoikeutta niin pitää muistuttaa, että natzi saksa alkoi sillä että osan ihmisiä sananvapautta rajoitettiin. Kannatata miettiä sitä ;)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Ehkä Hirvelä lukee 30. artiklan. Sillä perusteella natsit, siis nämä P(S)VL:t, Sarastukset ja Suomen sisut sunmuut jotka ovat keksineet koko 612-marssin, sulkevat itse itsensä ulkopuolelle.

Käyttäjän seppolappalainenkoti kuva
Seppo Lappalainen

Se on kovin ikävää tälläinen pelon, vihan ja rasismin ilmapiirin ylläpitäminen ja kasvattaminen. Poliisille tämä on hyvin tärkeää (surullista), mitä suuremmat erimielisyydet eri ryhmien välille, sitä parempi heille. Siksi heillä toimii oikein oma rasistisiipi. Mitä suurempi rähinä niin sitä suurempi valtionosuus ja laajemmat oikeudet. Sitä se ahneus on.

Tämä poliisien harrastama natsiliike on tullut hyvin tutuksi jo noin 10 vuotta sitten. Kovin ovat olleet agressiivisia :( Pientä muutosta on nyt hiljattain tapahtunut kun on tullut tälläinen virtuaalivaluutta bitcoin, joten painopiste ainakin osittain taitaa olla nyt siirtynyt siihen.
Ja tietenkin "tutkintamielessä" tätäkin harmaata bisnestä harrastetaan, "tuskin" sentään ahneus olisi taas takana :(

Tuollaista analyysiä on tullut näinä viimeisinä 10 vuonna harrastettua. Ja mulla on nyt totinen ja vakava ilme sekä myös surullinen.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset